top of page

Algemene voorwaarden

Deze pagina biedt gedetailleerde informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die door Rona Boezelijn worden geleverd.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die diensten van Rona Boezelijn afneemt en met deze voorwaarden akkoord gaat. 

 

 

1. Definities

 

1.1. Opdrachtnemer: Rona Boezelijn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81880316. 

 

1.2. Opdrachtgever: de partij die diensten afneemt van de opdrachtnemer.

 

1.3. Diensten: de werkzaamheden of diensten die door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever worden uitgevoerd. 
 

 

2. Aanbiedingen en offertes

 

2.1. Ieder door de opdrachtnemer gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtgever te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook indien in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen. 

 

2.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van de opdrachtnemer is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie, staat opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

2.3. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, etc. van de diensten welke door opdrachtnemer worden versterkt in kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten.

 

 

3. Totstandkoming overeenkomst


3.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is in ieder geval tot stand gekomen op het moment waarop: 

 

  1. De opdrachtgever het aanbod of de offerte van opdrachtnemer mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of,

  2. De opdrachtnemer heeft het verzoek van de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of,

  3. De opdrachtnemer met medeweten van de opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de diensten. 

  4. De opdrachtgever/consument een aanmeldformulier voor een dienst instuurt, akkoord gaat met de algemene voorwaarden en daarmee een traject start. Op dit moment is dit het geval bij het Changemakers Traject. 

     

4. Beëindigingsclausule

 

4.1. In geval van overtreding van de algemene voorwaarden kan door de opdrachtnemer te allen tijde de dienst worden afgebroken, geannuleerd of geweigerd. 

 

4.2. In het geval dat de diensten van de opdrachtnemer niet voldoen aan de wensen van de opdrachtgever of de opdrachtgever om een andere reden de samenwerking vroegtijdig wil beëindigen, is de opdrachtgever verplicht 50% van de kosten voor het werk dat al door de opdrachtnemer is uitgevoerd, te betalen.

4.3. In het geval dat de opdrachtgever de samenwerking met de opdrachtnemer minder dan twee weken voor het einde van de samenwerking wil ontbinden, is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten die tot dan toe zijn gemaakt voor de opdracht te betalen. 

 

4.4. In het geval dat een zakelijke opdrachtgever een traject wil beëindigen voordat het traject van start is gegaan, mag er door de opdrachtnemer €50 annuleringskosten in rekening worden gebracht. 
 

 

5. Betalingstermijn


5.1. Voor bedrijven geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Wanneer de betaling binnen deze 14 dagen niet wordt ontvangen en er is een kosteloze betalingsherinnering gestuurd, mag er door de opdrachtnemer wettelijke rente in rekening worden gebracht. Als er vervolgens niet aan de betaling wordt voldaan, mag de opdrachtnemer een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat inschakelen. 

 

5.2. Voor consumenten geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Wanneer de betaling binnen deze 30 dagen niet wordt ontvangen en er is een kosteloze betalingsherinnering gestuurd, mag er door de opdrachtnemer wettelijke rente in rekening worden gebracht. Als er vervolgens niet aan de betaling wordt voldaan, mag de opdrachtnemer een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat inschakelen. 


6. Eigendomsvoorbehoud

 

6.1. Alle producten en diensten die door de opdrachtnemer worden ontwikkeld, blijven eigendom van de opdrachtnemer tot aan de betalingsplicht van de opdrachtgever of consument is voldaan. Wanneer er niet aan de betalingsplicht wordt voldaan kan de opdrachtnemer de producten en diensten te allen tijde terug eisen en is het verboden om deze te gebruiken, af te nemen en/of aan te bieden. 


 

7. Jurisdictie


7.1. In het geval dat de overtreding van de algemene voorwaarden leidt tot juridische claims, zullen deze worden veroordeeld door de Nederlandse rechtbank.
 

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1. De opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor uit diensten voortkomende acties of uitspraken, zowel on- en offline van andere mensen. 
 

 

9. Intellectueel eigendom

 

9.1. De opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle auteursrechten voor het merk Rona Boezelijn, het bijbehorende logo, de domeinnaam ronaboezelijn.nl en alle andere bedrijfskenmerken.
 

 

10. Waarborgdisclaimer

 

10.1. De opdrachtnemer is niet financieel verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt geleden, in welke vorm dan ook, wanneer gebruikers een dienst afnemen of wanneer een dienst ontwikkeld door de opdrachtnemer en gebruikt door de opdrachtgever wordt afgenomen door derde partijen. 


 

11. Content van derden

 

11.1. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor content van derden die via de website van de opdrachtnemer beschikbaar is. Wanneer vanaf ronaboezelijn.nl wordt doorgeklikt naar websites van derden vervallen automatisch de voorwaarden en het privacybeleid van de opdrachtnemer. 
 

 

12. Contactinformatie

 

12.1. Er kan te allen tijde contact worden opgenomen voor eventuele vragen, opmerkingen en suggesties. Dat kan via dit contactformulier of via de overige contactgegevens op deze pagina

bottom of page